Vodohospodárske a inžinierske stavby

Venujeme sa komplexnej stavebnej činnosti v oblasti plynovodov, vodovodov, kanalizácií, čistení odpadových vôd a verejného osvetlenia. Jednou z našich predností je využívanie pneumatických pretlakov inžinierskych sietí.

V rámci daných odvetví sa špecializujeme na:

Pred samotnou výstavbou Vám odborne poradíme, vypracujeme štúdiu a zabezpečíme komunikáciu s prevádzkovateľom distribučnej siete. Vypracujeme podrobnú projektovú dokumentáciu realizácie stavby. Vieme vykonať aj predpísané skúšky a revízie potrubí.

Vieme zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu čerpacích a tlakovacích staníc, diaľkovodov, rozvodných vodovodných sietí či vodojemov. Riešime zachytávanie a akumuláciu vody, reguláciu vodných tokov a stavbu vodných diel. Rovnako aj úpravu vody na pitné či priemyselné účely. Okrem iného sme schopní zabezpečiť zaškolenie obsluhy príslušných zariadení.

Zabezpečujeme výstavbu tlakových a gravitačných kanalizácií, stokových sietí a čerpacích staníc odpadových vôd. Pracujeme aj s dažďovou vodou – výstavba dažďových a zavlažovacích zemných nádrží či povodňových čerpacích staníc. Vykonávame kamerový monitoring potrubí a tlakové skúšky potrubí.

Venujeme sa výstavbe či už malých (domy) alebo veľkých (obce, mestá, kempy a tábory) čistiarní a čerpacích staníc a aj čistiarňam vody z priemyslu a z chovu hospodárskych zvierat. Zabezpečíme likvidáciu kalov. Vypracujeme štúdie stokových sietí pre potreby dlhodobých výhľadov rozvoja sídel vrátane ekonomického hodnotenia.

Pretlaky inžinierskych sietí

Zabezpečíme kompletnú realizáciu pneumatických pretlakov. Tento spôsob realizácie je využívaný najmä pri výstavbe zemných rozvodov a inžinierskych sietí, ktoré križujú už postavené komunikácie napr. cesty, chodníky alebo železničné trate. Zemnými raketami je možné pretlačiť potrubie do priemeru 200 mm v maximálnej dĺžke 30m. Tento spôsob minimalizuje poškodenie existujúcej výstavby a odstávku využívania komunikácie.

Zavolajte nám

+412 944 563 609

Napíšte nám email

info@erigom.sk