SLUŽBY

Široké portfólio stavebných prác.Spoločnosť ERIGOM, s. r. o. zabezpečuje nasledovné druhy služieb pre ponúkané činnosti z oblasti stavebníctva:

špecifikácia problematiky a námety riešenia, štúdie uskutočniteľnosti a technicko-ekonomické štúdie, vplyv stavby na životné prostredie, majetkoprávne vysporiadanie, stavebný zámer, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné konanie, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného realizovania stavby, žiadosti o príspevok z fondov EÚ, inžinierska činnosť pre zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, tendrová dokumentácia, autorský dozor, stavebný dozor, prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok, havarijný plán, projekty komplexných skúšok, zaškolenie obsluhy, uvádzanie do prevádzky a prevádzkovanie