OBLASŤ ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD

Komplexná výstavba a starostlivosť.Spoločnosť ERIGOM, s. r. o. zabezpečuje komplexné dodávky investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb:

 • domové čistiarne odpadových vôd
 • domové čerpacie stanice
 • čistiarne pre malé obce a osady
 • čistiarne odpadových vôd pre rekreačné zariadenia, kempy a tábory
 • mestské čistiarne odpadových vôd každého druhu
 • čistiarne odpadových vôd z priemyslu
 • čistiarne odpadových vôd z chovu hospodárskych zvierat
 • likvidácia kalov z ČOV
 • prevádzkové a manipulačné poriadky pre ČOV
 • vypracovanie dokumentov jestvujúcich kanalizačných zariadení vrátane zamerania skutočného stavu
 • vypracovanie štúdií stokových sietí a čistenia odpadových vôd pre jednotlivé sídla alebo skupinové kanalizácie pre potreby dlhodobých výhľadov rozvoja sídiel alebo celých oblastí vrátane ekonomického hodnotenia

Potrebujete kompletné čistenie odpadových vôd?

KONTAKTUJTE NÁS